ილიკო ზაუტაშვილი

The Earth, ინსტალაცია, ნეონის ასოები ორგმინაზე
შეცდომის ფიზიკური მანიფესტაცია, ინსტალაცია