ნიკო ლომაშვილი

დეპერსონიფიკაცია, ინსტალაცია

მრავალსახოვანი თავი, კოლაჟი