დავით კოჩუაშვილი

"პარალელური სამყაროები", 4 ციფრული გამოსახულება.