ანი ცერცვაძე

აგამემნონი, ესქილეს "აგამემნონის" ილუსტრაცია. 82 x 95 სმ. ტილო, ზეთი.